ติดต่อจองสนาม โทร 092-259-6687


กฎและระเบียบการใช้สนามฟุตบอลและสถานที่ 


1) ห้ามผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในสนามโดยเด็ดขาด สูบบุหรี่ในสนามปรับ 2,000 บาท สามารถสูบบุหรี่ในบริเวณที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
2) ขอความกรุณา งดดื่มเครื่องเดิมแอลกอฮอล์และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด
3) ห้ามพกอาวุธเข้ามาในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด
4) ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันกันในสนามและภายในคลับเฮาส์
5) กรุณารักษาเวลาการใช้บริการสนามอย่างเคร่งครัด
6) ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสนามและภายในคลับเฮาส์
7) กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเล่น ทางสนามขอสงวนสิทธิการพิจารณายกเลิกการเช่าสนามนั้นในทันที โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนการเช่า
8) ผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางสนามจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายในทรัพย์สิน
9) หากพื้นสนาม, สถานที่ และอุปกรณ์ เกิดความเสียหายผู้ใช้บริการ จะต้องชำระค่าเสียหายตามมูลค่าจริงที่เกิดขึ้น

 
 

 

 

 

Visitors: 67,731